پیگیری و لغو نوبت:
در این قسمت می‌توانید، اطلاعات نوبت اخذ شده خود را مشاهده کنید. در صورتی که نوبتی اخذ کرده اید اما امکان حضور در آن ویزیت را ندارید می توانید تا ۳ ساعت قبل از زمان نوبت، با وارد کردن کد رزرو و کدملی خود در این صفحه نوبت خود را لغو نمایید. در صورتی که فردی در نوبت اخذ شده خود حضور پیدا نکند در لیست سیاه سلامت.سنتر قرار خواهد گرفت و تا زمانی که فردی در لیست سیاه باشد سلامت.سنتر از ارائه خدمات به وی خودداری خواهد کرد.
جهت خروج اسم خود از لیست سیاه به بخش پشتیبانی مراجعه کنید.
لطفا کد رزرو ۱۱ رقمی خود را وارد کنید.
لطفا کد ملی خود را وارد کنید.