تایید نوبت:
نوبت پیگیری نوبتیست که به منظور پیگیری وضعیت سلامتی شما از چرخه نوبت های عادی خارج شده و برای شما به مدت مشخص رزرو می شود.
بدین منظور منشی پزشک، به شما یک کد پیگیری شامل ۷ رقم و همچنین تاریخ مراجعه بعدی را خواهد داد. چند روز قبل از تاریخ مراجعه بعدی، پیامکی مبنی بر تایید نوبت خود دریافت خواهید کرد که لازم است جهت تایید نوبت، مشخصات خود را در این صفحه وارد کنید. در صورت عدم تایید نوبت در این صفحه تا زمان مقرر، نوبت شما لغو خواهد شد.
لطفا کد پیگیری ۷ رقمی خود را وارد کنید.
لطفا کد ملی خود را وارد کنید.