بازخورد به پزشک:
در اینجا می‌توانید نظرات خود در مورد ویزیت انجام شده را وارد کنید. توجه کنید که نظرات شما به صورت ناشناس در اختیار سایر بیماران و همچنین پزشکان قرار خواهد گرفت.
در پر کردن فرم نظرسنجی، لطفا جوانب انصاف را رعایت کنید و دقیق‌ترین پاسخ را انتخاب کنید. در قسمت بازخورد از به کار بردن مطالبی که ممکن است به منزله توهین تلقی شود خودداری کنید و از به اشتراک گذاشتن اطلاعاتی که سبب افشای هویت شما شود، جدا خودداری کنید.
لطفا کد رزرو ۱۱ رقمی خود را وارد کنید.
لطفا کد ملی خود را وارد کنید.